Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22 )

Dewijl men echter, veeltijds, zwaarigheid maakt, om een jong kind, uit hoofde van deszelfs tederheid, aan te vatten en te behandelen, zonder dat het zelve door eenig kleed geftijfd is, zo kan men, ten dien einde, en alleen in gevi'.l van noodzaaklijkhcid, een keurslijfjcn van touw, of andere zachte ftoffe, mits ruim genoeg zijnde, toeihan; de ouders zullen nogthans weldoen het zelve zo fchïelijk mogelijk weder achter te laaten.

Veel beter zoude het zijn de geheeleklecding met banden (gelijk bij iommige (hikken derzelve gebruiklijk isj dan met fpcldeti vast te maaken; dikwijls zoekt men langen tijd naar de oorzank van het een of ander ongemak des kinds, welke alleenlijk in het fteeken van een fpeld te vinden is; men vindt voorbeelden van ftuipen en vallende ziekte hier door veroorzaakt.

De zindelijkheid der kleederen is niet alleen fieri'jk, maar ook noodzaaklijk, ter bewaaring van de gezondheid; de natuurlijke uitwaasfeming door de huid, is bij een kind meer dan bij volwasfenen; de kleederen met deeze ftofFe vervuld zijnde, kunnen daar van niet meer ontvangen, en vereif'chcn dus eene dikwijls herhaalde verfchooning; daar bij wordt het vuile linnen hard, beleedigt de huid, verftopt de zweetgaten en veroorzaakt da;r door ziekten; geene armoede kan de ouders hiervan verfchoonen; zij kan hen

buiden, als een werktuig der Heelkunde, gefclük; om fchect'hcid te herfteilen, maar niet om gezonde menlchen ie verlammen of te plaagcn.

Sluiten