Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a5 )

Een de uitwerking Maar van op lieden van een aandoenlijk geftel V Dewijl de bedorven lucht niet meer in ftaat is hun bloed te verkoelen, beginnen zij te hijgen,— worden heet, benaauwd, rood in het aangezicht, duizelig, krijgen hoofdpijn en vallen , eindelijk, in flaauwte, waarvan de frisfche open lucht alleen in ftaat is hen te herftellen.

Deeze verhitting en onzuiverheid der lucht zijn de voornaamfte, ja de eenigfte oorzaaken der befmettelijke ziektens, tot welker geneezing het zuiveren en verkoelen der lucht veel meêr afdoet,dan alle geneesmiddelen ; hier door houden deeze ziekten een bijna altoosduurend verblijf in fchepen, ge. vangenisfen, in legers, hospitaalen en dergelijke plaatfen, alwaar de ttcrfte verfchriklijk groot is, en de ondervinding tevens klaarblijklijk geleerd heeft , dat dezelve alleen aan het gebrek van verfche lucht is toetefchrijven. Qa)

De

(a) Om in zulke beflotene plaatfen de lucht te ververfchen had Doctor hales, te Londen, een werktuig uitgedacht, beftaande in een foort van blaasbalg, (ventilator) door welkers werking de vervuilde lucht uit de vertrekken gehaald — en gezuiverde wederom ingebracht konde worden; door middel van dit werktuig, werd in de gevangenis Newgatt te London, het jaarlijks getal der dooden, van 90 en 100, tot op 20 gebracht.

In de gevangenis van Savoyen, rekende men »s jaarlijks tusfchen de 50 en 100 dooden, doch in het eerfte jaar , dat men de luchtdoor middel van den ventilator had beginnen te ververfchen, ftierf 'er van 200 gevangenen Hechts één: in het tweede B 5 Jaar

Sluiten