Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5°)

kan zijn, is, dat men Tiet niet gemaklijk a'Ie oogenblikken in een ander vertrek kan bren'gen; doch als men liet kind altijd in dezelfde kamer laat flaapen, is ook deeze zwaarigbeid weggenomen; te bed liggende kan de moeder het kind de borst gceven, door met een koord de wieg naar zich toetetrekkenT aan de bedfteede vast te maaken, en het kind 'er u:tteneemen; het kind 'er weder ingegelegcl, en de wieg losgelaaten zijnde, begint ze van zelfs weder te dirigeren.

Het bedde en de hoofdkusfens in de wieg moeten niet gevuld zijn met vceren: door het diep inzakken liggen de kinderen krom, cn de zachte beenderen loopen veel gevaar van fcheef te groeien: een diergelijk bedde geeft ook door deszelfs broeiende warmte veel aanleiding tot Engel 1'che ziekte; maar men moet het kind doen flaapen op een matras en peuluw of kusfens, gevuld metpaardenhair, ftroo, hooi, vaaren^of dergelijke gedroogde kruiden. De vnornnamfte vereischten van een goed kinderbedde zijn, dat het niet te zacht en volkomen droog zij, om de uitgewaasfemde vogten ie kunnen intrekken, en hierom behoort men liet bed dikwijls te iugtigen of te vernieuwen; de kusfens moeten niet laager, nog hooger zijn dan dat het kind met het hoofd cenigszins verheven ligge boven het ligchaarn Men moet in de eerfte jeugd voornanmelijk, het kind op een der zijden doen liggen, op dat de vogten, die, fomtijds, uit de maag jn den mond komen, kunnen uitloopen; doch men moet het niet altijd op dezelfde zijde laaten rusten,om het

fcheef

Sluiten