Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(55)

des bloeds fterk aangezet en de buiksontlasting geflopt: hierop volgen, veelal,verfchriklijke ftuipen, beroerte en de dood; komen zij 'er gemaklijk af, dan ziet men veeltijds de uitwerking daarvan in laater tijd, wanneer de kinderen dikwijls zenuw-ziektens behouden, of zelfs in hunne ziels - vermogens worden aangetast en dom blijven.

Het is dus voor alle ouders van de grootde aangelegenheid nimmer, om welke redenen ook, hunne kinderen deeze middelen toe te dienen, niet alleen, maar ook acht te geeven, op alle vrouwen, die over de kinderen eenige beftuuring hebben.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

OVER. DE EIGCH AA MS-HOUDING EN BEWEEG ING DER. KINDEREN.

"V oor alle dierlijke wezens is de ligchaarnlijke beweeging van het grootfte aanbelang, ter bewaaring van hunne gezondheid, en ter. bevordering van hunnen wasdom.

De zucht tot beweeging, in de jeugd voornaamlijk, is allen dieren onweêrdaanbaar ingeprent, door een zeker vermaak, dat zij daarin fchijnen te vinden; hierom ziet men hen allen van de klemden tot de grootden, zo wel de vrolijkflen als de bedaardften in hunne jongheid door de aartigfle fprongen en verwonderlijkden kuuren, hunne teêre leden ontD 4 wik-

Sluiten