Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «*)

waar door het nog tedere borstbeen, en de buigzaame ribben, binnenwaards gedrukt worden, waarvan de elendige gevolgen, als mismaaktheid, benaauwde borst, longteering en veele andere dergelijke rampen , de ongelukkige lijders, af te dikwerf, het leven verhittere — of door eenen ontijdigen dood geëindigd hebben. De loopwagens doen, bchalven het drukken der borst, nog deeze fchade, dar n en dikwijls het kind,' om het uit de handen kwijt te zijn, aan dezelve vast kluistert of ophangt, waardoor het, aan zich zelf overgeladen, genoodzaakt is, fomtijds, een'geruimen tijd achtereen te daan oftehan gen; hierdoor loopen de beenderen gevaar van krom te worden, terwijl de daaruit ontftaande vermoeijing, verdriet en toorn, ongetwijfeld het kind nadeelig moeten zijn.

Wenschlijk is het dus, dat men, ook in dit gedeelte der opvoeding, eindelijk eens ophoude de hulp der kunst in te roepen, en het welzijn der nakomeb'ngfchap te willen te bewerken, door middelen, die, naar het oordeel van alle verftandige, en' volgens rijpe ondervinding, hetzelve volkomen in den weg daan.

Het zitten is eene ligchaamshouch'ng, waarvan men, ook in de kindsheid, veel gebruik maakt; de gewoonc zitplaats van kinderen,, in het eerde jaar of daaromirend, is de fchoot van de moeder, en beter kan men hun ook niet bezorgen, maar in vervolg van tijd dient men het kind van eene andere zitplaats te voorzien. De gedaantens van aile de bijzondere foortcn van'kinderdoden, maaken voer

het

Sluiten