Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 9$ )

ZEVEND E AFDEELING^

Van de Stuipen.

Naardien het zenuwgeftel der kinderen zeer aandoenlijk is, zijn de duipen bij hen zo algemeen, dat meest alle hunne zwaare ziekten door dezelve vergezeld worden.

Onder de gemeende oorzaaken hebben wij reeds geteld het bezwaarlijk uitkomen der tanden, de hardlijvigheid, het zuur, de wormen en al wat verder de zenuwen kan prik* kelen

Deeze ziekte is altijd gevaarlijk, en men kan dezelve gemaklijker voorkomen, dan geneezen ; het is derhalven van veel belang , te letten op de tekenen , welken dezelve voorfpellen.

Men vermoedt dat 'et ftuipen op weg zijn, wanneer 'er een of meêr der opgenoemde ziekten aanweezig zijn, en het kind daarbij in den daap of wakker zijnde, met den mond trekt, even of het glimplagcht; dit zo zijnde, is het tijd om fpsedig deeze oorzaak weg te neemcn, en hier door alleen kunnen de ftuipen , welken Hechts een gevolg daarvan zijn, vermijd worden; alle algemeene middelen hier tegen, zijn dwaas en vrugteloos.

Wanneer men deeze tekenen ontdekt, — wanneer het kind binnenftuipen heeft (waarvan wij de befchrijving gegeeven hebben in de ifte Afdeeling) of als het reeds door uitwendige ftuipen is aangetast, zo moet men, wil men het kind behouden, terftond eenen Geneesheer daarbij roepen, dewijl de ziekte-

fpoed

Sluiten