Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 109 )

het beste voor hunne kinderen te verkiezen, en tot eer van die Geneesheeren en andere menfehen - vrienden, die, zonder eenig ander belang dan,het welzijn van hunne natuur-genooten,met zeer veel moeite de in enting hier te lande hebben voortgeplant, moet men zeggen, dat reeds een zeer groot aantal zich hier door van dood en elende bevrijd heeft.; Maar het grootde gedeelte blijft, echter, nog overig, vooral in de Provincie Holland, en wel meest in de kleine deden en dorpen, alwaar men door goede voorbeelden minder aangemoedigd wordt, gelijk mede overal onder die1 menfehen, welken verkeerde begrippen van den besten Godsdienst koesteren, weinig doorzicht hebben en daarom diesue onverzetlijker zijn.

Veelen , tot de inenting aangemaand zijnde , geeven geene andere reden, waarom zij tot dezelve niet beduiten , dan dat zij het niet witlen toeftaan , fchoon ter naauwernood weetende waar in de bewerking beftaat, en zich hier van ook niet willende laaten onderrichten. Sommigen brengen bedenkingen in, welken te belagchlijk zijn, om 'er zich mede op te houden; anderen maaken tegenwerpingen, die wel in den eerden opflag eenigen lchijn hebben, doch welken op valfche berichten of verkeerde denkbeelden alleenlijk gegrond zijn; van deeze laatden zullen wij de voornaamden hier bijbrengen en kortelijk trachten op te losfen.

Een deezer bedenkingen is: Wanneer ik mijn kind iaat inenten, mistrouw ik de Voorzienigheid , die, zonder hulp van de inenting, wel in ftaat is hetzelve in het leven te behouden.

Met

Sluiten