Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "O

nimmer zegen te verwagten iieeft, ten zij hij al zijn verftand en krachten aanwendt.

Een Mensch fier ft niet voor zijnen tijd:. Een fprooKjen dat ik, om deszelfs geringe waarde, hier niet zou bijgebracht hebben, zo het niet veele menfehen als in den mond bedorven ware, die ook in het denkbeeld zijn, dat dit zelfs door de Heilige Schrift bevestigd wordt, fchoon het 'er waarfchijnlijk niet in zal gevonden worden.

De leeftijd van elk fterveling is voorzeker in de hand des Ahnagtigen; doch de mensch behoort zich hier mede niet te bemoeien, maar alleenlijk te denken, dat in het algemeen zij, die hunne gezondheid behoorlijk in acht neemen, oud worden, en dat anderen,die dezelve verwaarloozen, vroeg derven ; en hier op doelt het zeggen van david: „de man„ nendesbloeds en des bedrogs zullen hunne „ dagen niet ter helfte brengen" (d), en dat van salomon: „ de divaazen derven doer ge-

brek van verdand"(e), als ook: „de jaaren „ dergodloozen worden verkort" (ƒ"); al het welk door de ondervinding bevestigd wordt.

En zo het al eens waar was, dat men zijn leven niet kan verkorten, waarom dan niet gerustelijkingeënt? — dan is 'er immers geen gevaar van derven, en dan zou nog een rechtgeaart vader (al ware het niet noodig om zijn kind door dit raiddel in het leven te

be-

Psalm 55 vs. 24. (e) Spreuken 10 vs. 21.

(ƒ) Spreuken 10 vers 27. Vergeit kt verder Job 15 vs. 32, en Hoofdft. 22 vs. 16: Prediker 7 vs. 17 cn zeer veele andere plaatfen in de Heilige Schrift.

Sluiten