Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tneetienman zou gekozen worden > en mij voornadmelijk bepaald bij die wanbegrippen, kwaade gewoonten en voor oordeelen, die het meest plaats hebben ; altijd in het oog houdende, dat zeer weinigen in jlaat zijn hunne kinderen (al ware zulks goedtekeurenj volgens de geftrengjle gezondheidregels optevoeden; waarom ik dan ook geen en, dan gemaklijk uitvoerbaare lesfen en waarfckuwingcn ge. geeven hebbe. — Insgelijks heb ik over de voornaamfte ziekten der kinderen geoordeeld kortelijk te moeten handelen, dewijl vooral ten platten Lande de gemeene man van alle hulp in deezen, dikwijls,verftoken is, en ik dagelijks onderyinde, dat bij denzelven hieromtrendde jchadclijkfle begrippen en behandelingen plaats hebben.—Word ik ontwaar, dat deeze mijne Verhandeling door Ulieden niet ongunfdg ontvangen wordt, zulks zal mij aanmoedigen, om, mogelijk, in V vervolg op dezelfde wijze meer dergelijke ftofen voor Vlieden te behandelen, terwijl ik intusjchcn ben

Ulieder Nutzoekende Landgenoot,

J. VITRINGA COULON,

it Bactf

Sluiten