Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ticii worden? Wel nu, indien ik u zeg, dat het bewezen is, dat 'er in het eerfte jaar,vai1 de honderd geborene kinderen, vijf- en • twintig fterven; indien ik u errinnere die groote meehigte van gebrekkige en wanftaltige voorwerpen, welken wij dagelijks op onze ftraaten ontmoeten; indien ik u daar bij doe opmerken, (gelijk gij zelf in 't vervolg van ons gefprek zult moeten toeftemmen) dat geen klein getal, van die zo vroegtijdig geftorvenen, en gebrekkigen, geftorven en gebrekkig geworden zijn, alleen door eene verkeerde behandeling; zult gij, voorzeker, met mij de Opvoeding een gewigtig ftuk noemen, en gij u volftrekt verphgt reekenen, nauwkeurig te onderzoeken, hoe gij uwe kinderen het best zult opvoeden, dewijl gij als mensch verpligt zijt het belang der menfchelijke maatfchappij te behartigen, en gij u nimmer op uwe onkunde ter verfchooning kunt beroepen, daar deeze moedwillig zou zijn, vermits 'er zo veele uitmuntende fchriften, ook in onze taal, over

de Opvoeding voorhanden zijn. Ja, gij

zoudt den naam van een redelijk mensch niet eens verdienen, zo gij u weinig omtrend de opvoeding uwer kinderen bekommerdet, daar het redenloos vee, — uw hónd, kat, klokhen en anderen, die zo veele tedere zorg voor hunne jongen draagen, in deezen, u zouden be1'chaamd maaken.

o. Van onze verpligting dan volkomen overreed zijnde, zijn wij te meêr begeerig u te hooren, en hierom,om een begin temaa-ken,— waarop moet men bedacht zijn, geduurende den arbeid van eene baarende vrouw?

G. ZO

Sluiten