Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g. Zodra" de arbeid van uwe vrouw bégfnf 4 fnoetgif utenfpoedi«ften van eene ervaarene eri* kundige Vroedvrouw, of zulk eenVroedmeefter, Voorzien, en hiertoe nooit kosten noch iïïoei« te fpaaren.—Gij zoudtniet gelooven hoe veel hter aan gelegen ligt, daar wij niet zelden zien , dat enkel door onkunde des veiïosfers of der verlosferesfe, de moeder of kind, of dikwerf beiden, om het leven worden gebragt,or'het kind verminkt ter waereld komt.— liet is hierorri te bejammeren , dat het ten deezen opzichte 3 zo elendig ten platten lande gefteld is, daar men zeer veele, zelf aanzienlijke dorpen aantreft, waarin men geene bekwaame Vroedvrouw of Vroedmeefter heeft; en hierom is het tewenfehen, dat de vraag door de Maatfchappij Tot Nut van 't Algemeen, om het gebrek van bekwaame Vroedvrouwen te verbeeteren, voorgedeld, beandwoord, en een uifVoerbaar plan opgegeeven , tvorde (*).

0. Op onze plaats hebben wij wel niemand, die de Vroedkunde geleerd heeft; maar daarentegen eene oude vrouw, welke, door eene ondervinding van veele jaaren, zeer kundig gewordenis, — die meest altoos ipoedig de vrouwen weet te verloslen, en die tevens zeer kundig is in het af haaien der nageboorte, aandonds na de verlosfing van het kind; welke vrouw zich nooit onttrekt, wanneer men haar bij eene baarende vrouw roept.

g. Dit is juist, waar over ik u moest

waar*

J*) Deeze vraag, niet voldoende beandwoord zijnde, is op de Algemeene Vergadering des jaars J 796 ingetrokken; dus des Schrijvers wenst* V*S deezen kant onvervuld blijft.

I

Sluiten