Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13° )

waarfchuwen; men treft zulke zogenaamde wijze vrouwen , dikwijls , ten platten lande aan, maar gij zoudt niet gelooven hoe veel ongelukken wij hier door dagelijks geboren zien, en hoe gelukkig alles, in zeer veele gevallen , zich zoude fchikken, wanneer men, niet eens eene Vroedvrouw gebruikende, de geheele verlosfing alleen aan de natuur overliet, daar dikwijls zelfs eene kundige Vroedvrouw weinig of'geen nut,maar eene onkundige altijd onbegriiplijk veel kwaad, kan te weeg brengen, »- Ik kan u, derhalven, niet genoeg aanraaden , om liever alles aan de natuur over te laaten, wanneer gij eene kundige Vroedvrouw met geene moogelijkheid fpoedig genoeg kunt krijgen, dan u van uwe oude buurvrouw te bedienen, en in haare handen het leven van uwe vrouw en kind toetebetrouwen.

Maar daarenboven de befchrijving welke gij van uwe buurvrouw gaaft, dat zij, naamelijk, altijd zeer handig, de nageboorte, aandonds na de verlosfing, wist aftehaalen, en de vrouwen fpoedig te verlosfen, geeven mij reeds geene groote verwagting van de kundigheden uwer oude Vrouw.

o Hoe! is 't dan niet altoos goed en gelukkig wanneer eene vrouw fpoedig verlost wordt? — men befchuldigp en wantrouwt immers eene Vroedvrouw, wanneer die met de verlosfing draalt, wijl eene baarende vrouw alsdan vergeefs gepijnigd wordt?

g. De te fpoedige verlosfingen zijn dikwijls voor kind en moeder zeer gevaarlijk, ia fomtijds doodlijk; dit leert de ondervinding.

Sluiten