Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H3 )

o. Ik moet bekennen, dat uwe bijgebragte redenen tegen het zwagtelen in de befpiegeling fchoon en voldoende fchijnen; maar kunnen de kinderen niet gemaklijker aangetast en behandeld worden, zo zij gezwagteld zijn? — En is dit geen reden genoeg om grootcr ongelukken voortekomen , om met zwagtelen op de gewoone wijze voort te gaan?

g. Gaarne wenschteik, dat gij, even gereed, alle middelen, waardoor wij u aantoonen, dat gij groote ongelukken der kinderen kunt voorkomen, aangreept, als dit, volgens uw oordeel, van het zwagtelen. Maar laat ik u alleen , toedaan, dat gij bever gezwagtelde kinderen, dan niet gezwagtelden kunt behandelen, moet men dan echter niet alle voorzichtigheid , billijk, in u vooronderftellen, waardoor gij nooit op eene lompe wijze uwe kinderen behandelt en aantast? Men kan u, immers, niet bij een kind vergelijken, voor het welk men verpligtis,defpeelpop zo wel, en zo derk te voorzien, als men kan, op dat het die niet, door eene ruuwe behandeling, telkens zou aan ftukken breeken, .

o. Hoe wilt gij dan dat men de kinderen opbakere ? ■

g. Zeer eenvouwig; het kind, gelijk wij u boven gezegd hebben, behoorlijk gereinigd zijnde, voorziet gij ele opening, welke de natuur , om w jze redenen, tusfchen de voorhootds en de wandbeenderen gelaaten heeft, (opdat, naamelijk, dezelven in de verloshng eenigszins tot elkander zouden komen, en alzo de groote van het hoofd verminderd worden,) en 't welk men de Fontanel noemt,

met

Sluiten