Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 150 )

4. Dat de bijgebragte waarneeming (aan welker echtheid wij geen oogenblik durven twijfelen, daar de naam van veirac alleen genoeg is, om ons zulks te verbieden) van die dreek lands, waar de moeders ontaard genoeg zijn, haare borst aan de kinderen te weigeren, maar waar men niemand van de Engelfche Ziekte aangedaan ontmoet, ook geenszins eene genoegzaame drangreden is, om het zoogen der kinderen te verwerpen, de wijl men weet, hoe weinig kinderen men ten platten lande, over het algemeen, aantreft met dit ongemak, hoewel het bij deszelfs bewooners ,ten minden in Vriesland, zeer zeldzaam as, dat de moeder haar kind niet zooge. _ 5. Dat integendeel 'er eene andere reden is, waarom men zo weinig de Engelfche Ziekte ten platten lande ziet, fchoon de kinderen aldaar reeds vroeg de zuure gekarnde melk leeren drinken: naanielijk, dat men aldaar meest overeenkomdig de natuur leeft, en de kinderen geboren worden uit ouders, die, in verfchillende opzichten, gezonder en fterker zijn; en waar men dus, in het algemeen, veel minder alle die ziekten, die uit verdapping en verzwakking, gelijk zeer zeker de Engelfche Ziekte, ontdaan, moet ontmoeten.

o. Alle moeders kunnen evenwel haare kin deren niet zoogen?

g. Dit is zo; 'er zijn 'er, naamelijk, welke teringachtig of venerisch zijn, die haare kinderen niet moeten zoogen, daar als dan die ziekten , welke deezen van haar reeds meer of min, geduurende de zwangerheid, ontvangen

heb-

Sluiten