Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 189 )

een weinig gemeene groene zeep , 0f een Jpaanjche ylfegpletstertjen achter dezelven tl leggen , en zulks alsdan open te houden door kool of weegbreebladen , het welk voorzeker voor de kinderen zeer gezond en nuttig is om de dof derwaarts af te leiden ; nimmer' moet gij, ten minden, zo de ooren der kin" deren van zelf loopen , dezelven trachten op je droogen. vf

Hoofdzeer.

«»?l^n«mak' Waar door ?t gehele deel yan t hoofd , met eene aschgraauwe of groen' achtige korst bedekt is, en 't welke eene el genaartige dank verfpreidt, kon, befmetlijk zijnde, van den een tot den ander over"ebragt worden, waarom gij altijd voorzichtig moet zijn, nimmer een hoed of mu s dewelke een kind met dit ongemak vai^te vooren gedraagen heeft, bij een ander kind naderhand te laaten gebruiken. - Daar men dit het meest waarneemt bij kinderen, die eene morfige en flordige opvoeding hebben, kan het zelve beter voorgekomen, dan, aanweezig Zijnde, geneezen worden, door de hoofden de? kinderen behoorlijk te kammen, en te reinigen! waar door dezelve vrijelijk kunnen uitwasemen, t we k anders dpormorfigheid belei wordtWaarom ik u dit, gelijk mede het zorgvuldig wegneemen dier witte of geelachtige korst waar mede het hairig gedeelte van het hoofd' der kinderen, in het eerste jaar, bijkans altijd bedekt is, niet genoeg kan aanbeveelen 1 Indien dit ongemak ver gevorderd is moeten

de.

Sluiten