Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 19a )

ntgWlefs en geef 's morgem hier af het kind een kleine roemer. — Om de toevallen, als ftuipen, enz. door wormen veroorzaakt,tè doen bedaaren, moet gij, zo moogüjk, het kind eene goede hoeveelheid melk (die anders niet veel door kinders, welke wormen hebben, moet eebruikt worden) laaten drinken. Behalven de opgenoemde middelen, durf ik u geene anderen aan de hand geeven, daar dezelve te veel omzichtigheid vereifchen, en te fterk bij een tweejaarig kind kunnen werken, waarom gij in dit, gebjk in alle andere gevallen, zo de door ons aangeprezene geneesmiddelen niet voldoende zijn, den raad van een bekwaam Geneesmeester moet inneemen.

Stuipen.

Een kind wordt gezegd Stuipen te hebben, zo het onwetend en tegen deszelfs wil het een of ander lid van het ligchaarn of gedeelte van het aangezicht fchielijk en ftèik beweegt , zo het den mond ftijf gefloten houdt zo de oogen ginsch en herwaards draaien, of onbeweeglijk ftaan blijven, als of dezelve alleen op een voorwerp gevestigd waren. Somtijds bedaaren dezelve zeer fpoedig, fomtijds is liet aangezicht blaauw en opgezet, maar ook fom ijds eindigen de Stuipen m eenen diepen flaap als in eene beroer e, wanneer het fnorken en raazen der borst eenen nabij zijnden dood aankondigen. — N et alle trekkingen van het aangezicht moet gij echter voor du pen, en zelf niet alle ftuipen voor gevaarlijk houden,daar de gezondste kinderen

zelf

Sluiten