Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i97)

de zon verwarmd, moet laaten kruipen; terwijl gij voorts moet zorg draagen, dat bet behoorlijk afgang heeft, en het zuur, door de hier reeds tegen aangeprezene middelen, tegengegaan worde. — Ook zult gij 'er u wel bij bevinden, zo gij 't kind daaghjks met Brandewijn wascht, en gij het s morgens een vingerhoed Rhijnfche Wijn op Staal getrokken ingeeft.

ZJittcercn.

Somtijds teeren de kinderen uit, vermageren en verzwakken — hetbijgelovig gemeen meent als datze als dan betoverd zijn en raadpleegt de eene of andere zogenaamde Duivelbanfler, daar de wormen of het zuur hier van dikwijls de oorzaak is, gelijk ik dan ook meermaalen zodanige kinderen herdeld hebbe, alleen door het toedienen van hiertegen gefclnkte middelen. Jaloersheid kan ook het uitteeren en kwijnen der kinderen te weeg brengen, wanneer de ouders zich meêr met het eene kind, dan met het andere bemoeien, waarom men dan hierop ook oplettend moet zijn.

Mazelen.

Deeze ziekte is befmetlijk, meestal doorgaande, en houdt, gewoonlijk, deeze loop: De Mazelen heerfchende, begint de zieke eerst te klaagen over een drooge hoest,moet onophoudelijk niezen, terw jl de oogen zeer waterachtig zijn. — Hier bij voegen zich fomtijds braakingen, lusteloosheid, koorts, N 3 ijl-

Sluiten