Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 205 )

de iNëNTiNG te overreeden? — Laat ik u dit eens met een nmw voorbeeld ophelderen: dei eens, dat gij eene gevaarlijke reis moest onderneemen, —dat gij u hier toe van twee wegenkondetbedienen,— dat men u op goede gronden,uit de ondervinding afgeleid, verzeekerde, dat 'er gewoonlijk van de vierhonderd, die den eenen weg verkiezen, Qechts een, en van die, welken den anderen gebruiken wel veertig een ongeluk krijgen;langs welken weg zoudt gij, alsdan, uwe reize onderneemen i Voorzeker langs den eerden, daar gij te recht zoudt zeggen, dat 'er veel meêr waarschijnlijkheid is, om gelukkig uwe reis te volbrengen, zo gij dien weg boven den anderen verkiest. Wel nu, het zelfde geval heeft plaats omtrent de pokjens; gij moet deeze ziekte, welke altiid gevaarlijk is, doorgaans, altijd eens ondergaan; gij kunt dezelve, ot door iNëNTiNG, of natuurlijk van zelf, door op de gewoone wijze befmet te worden, krijgen. — Ik heb u zo draks gezegd, dat het bewezen is, dat 'er van de vierhonderd Hechts één aan de ingeënte, en ten minden veertig aan de natuurli.ke pokjens derven — zult gij nu ook niet, gelijk in ons voorbeeld den eenen weg boven den anderen, de ingeente boven de natuurlijke pokjens veriuezen * Zeer zeker; wiil 'er veel meer waartchijnlijtcheid is, om gelukkig de ingeënte pokjens te ondergaan, dan de natuurlijke, en gij als een redenmagtig fchepfel, altijd bet klemde gevaar boven het grootde verkiest.

II. Al was de wijze van befmetting, door onmidlijk met het inünten de pokdof in 1 het

Sluiten