Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Da ' ondervinding van alle tijden leert ons, dat voorbeelden van waare en ftandvastige deugd, dikwijls, meer indruk maaken en eenen meer gezegenden invloed hebben op anderen, dan de beste lesfen der zedekunde. Wij willen gaarne volgen : en gelukkig, indien het voorbeeld, dat" wij ons gekozen hebben , in waarheid navolgens waardig zij! Dan : hoe ligt kunnen wij ons bedriegen. Neemt den besten onder uwe kennisfen, hij handelt (ftel ik) volgens reden en pligt; hij munt uit boven zijne natuur- en tijdgenooten, in eenen godzaligen wandel, en gij denkt bij u zelven!

ö! mogten wij in ons gedrag ook zo recht„ maatig, zo rein, zo edel weezen!" — Dat voorbeeld valt u in 't oog; het lokt u aan; het dringt u en het fleept u, als het ware, zoetvoerig en ongemerkt (als uw hart wel 'geplaatst is) ter navolginge. Maar de man , dien gij bewondert, en met uwe hoogachting vereert , hoe verre ook zijne deugd reiken moge, heeft nochtans zijne zwakheden; hij is een mensch, vraagt het hem zelven, hij zal u belijden; „ Wij rtruikelen dagelijks in veelen"~ Hij zal u gebreken wijzen, waar en hoe hij beter had kunnen en moeten handelen, en beandwoorden aan zijne bertemming. — Deezen man ftelt gij u voor ter navolginge. —

Ik wil het u toegecven, dat gij eenen merkelijken trap van volmaaktheid beklimt, indien gij het zo verre brengt als hij. Maar A 2 loopt

Sluiten