Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

blinde of baldaadige menigte; — waar be-' zweek jesus in ziin vertrouwen? Waar leest Gij eenig ongeduld óp zijn .gelaat ? Waar breekt zijne tong los in gemor tegen 's Va* ders beftelling? 'Neen! gelijk de rechtvaardige ook'i in zijnen dood vertrouwt, zo deed het iesus , de rechtvaardige , de heilige ! Lijdzaam en gelaaten ftond Hij alles door. Hij bewandelde den weg , welken Hem de Vader wees. Geen anderen zoude Hij hebben kunnen en willen verkiezen. En ook wanneer het onweer op het hevigst loeide, dc dood dreigde ; zo wel als Hij zich verheugen mó'gt'in den God zijns heils, wist Hij, dat God zijn Vader was, en uitkomst geeven zoude.

En wat beoogde Hij in al zijn handel en gedrag V Welk een doel ftelde Hij zich voor V Zocht Hij de toejuiching des Volks; den eerbied en de hoogachting der fchaare? Hij ? die tot de Jooden zeide: hoe hint Gij gelooven, die Gil eere van eikanderen neemt, en de eere, die van God alleen is niet zoekt. (Joh. V: 44.) O Neen: Hoort, hoe Hij zich zelven verklaart: Ik neem geene eere van menfcheti^ (vs. 41.) ik zoeke mijne eere niet. —Indien ik mij zelven eere. zo is mijne eere niets. KHo»fdJl. VlII: 50,5,\..)Ik eere mijnen Vader (vs- 49.)Dat zijn hemelfche Vader mogt verheerlijkt worden, dat was 't oogmerk van al zijn leeren en handelen. En hier in was Hij zo getrouw, dat Hij, zonder fchaamrood te worden, met alle vriimoedigheii voor God betuigen konde: ik heb U verheerlijkt op de aarde: ik heb voleindigd het werk, dat Gij mij gegeeyen hebt te A 5 daim.

Sluiten