Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

tijk karakter van jesus , geduureneïe zijne vet' keering onder de menfchen, tot een voorbeeld ter navolginge van alle Christenen kan en moet vertrekkend - En di is dan ons tweede ftuk. Moeten wij — dit is al aanftonds eene

• zeer natuurlijke vraag moeten wij in

alle deelen en zonder eenige bepaaling ons zo gedraagen, als jesus zich gedraagen heeftv behooren wij even hetzelfde, en dat op gelijke wijze te doen, als Hij gedaan heeft?

Deeze vraag zullen wij trachten te beandwoorden met die duidelijkheid, als ons meest mogelijk is,

jesus was wel een mensch, maar Hij was een buitengemeen mensch: Hij was de Gezant des Hemelfchen Vaders; Hij was de Zoon van God. Hij ftond in eene gansch andere betrekking dan wij ftaan. Geen mensch was ooit beftemd en gefchikt tot dat werk, waartoe Hij het was.

Daar dit zo is, moet het niemand verwonren, als wij zeggen, dat wij Hem in veelerlei opzichten niet kunnen, in veelerlei zelf niet mogen navolgen.

Neen! in veelerlei opzichten kunnen wij ons niet naar zijn gedrag fchikken. Hij was van boven uit den i emel, Hij was van den Vader gezonden. Hij had den geest zonder maat ontvangen, en was daardoor in ftaat gefield, om dingen te doen, voor welke onze eindige en bepaalde menfchelijke vermogens niet bereekend zijn. — Hij wist (bij voorbeeld; het geen in het toekomende gebeuren zoude, —> Hij doorgrondde het hart der

men-

Sluiten