Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C Si 3

fcen voorbeeld van navolging: dat geene te" doen en uittevoeren, wat Hij als Middelaar heeft gedaan en uitgevoerd, is van ons niet te vorderen, kan van ons niet gevordëfd worden. Ge/ooven is hier ons eenige pligt.

Daarenboven zijn er in jesus leven om* Handigheden, waarin wij Hem niet mogen vol * gen. Ik moet hier herhaalen het geen noodzaaklek in het oog behoort gelrouden te worden, dat wij Hem eerbiedigen als Gods Gezant, den waaren Mesfias, Gods Zoon.

In "deeze betrekking nu deed Hij veele dingen, welken ons nietbetaamen zouden.— Hij, gezonden al.s Profeet, was bekleed met een hernelsch gezag, om den luister van den waaren godsdienst te herftellen, denzelven van alle misbruiken te zuiveren, en te leeren hoe God in geest en waarheid moest vereerd worden. Hier van daan, door eer.e bijzondere drifc des H. Geestes aangevuurd, fprak en deed Hij verfcheidene dingen,die ons niet zouden voegen zonder overtreeding der Christelijke roeping. Dreef hij de koopers en verkoopers uit den tempel, keerde Hij de tafels der wbfelaaren om; merkte Hij aan, dat de Jooden dat huis des gebeds tot een moordenaars kuil gemaakt hadden ;zulk eenen ijver; immers , zoude ons niet pasfen, ons die met geen openbaar gezach des Hemels zijn bekleed, geenen lastbrief vertoonen kunnen, waaruit blijke, dat ons zulk eene handeling

is opgedraagen. Hoort gij jesus bij

andere gelegenheden hevig uitvaaren tegen

het

Sluiten