Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 41 )

zijne Apostels! dit: zo iemand'mij dient, ïs des Meesters woord, (Joh. XII: 2.6. j die volge mij. Toen Hij de voeten zijner Leerlingen had gewasfchen, en zulk een fchoon bewijs van nederigheid en dienstvaardigheid gegeeven', toen fprak Hij: Ik heb u een voorbeeld gcgcevcn; opdat, 'gifijkerwijs ik u gedaan hebbe, gijlieden ook doet. (Joh. XIII: 15) hij verklaarde zich voor die noodzaakhjkheid in de fchoone gelijkenis van den wijnftok en zijne ranken- (Joh. XV.) Blijft .in mij, en ik tn u: gelijkerwijs de rank geen vrucht kan draagen van zich zelve, zo zij niet in den wijnjlok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnftok en gij zijt de ranken : die in mij bli/jt, en ik in hem, die draagt veel'vrucht: want zonder mij kunt gij nietsdoen. — Indün gij mijne woorden bewaart, zo zult gij in mijne liefde bliven: gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard hebbe, en blijve in zijne liefde. — De vermaaning van p au lus is: dat zelfde gevoelen zij u, hetwelk ook in kristus jesus was; (Fil II: 5O wederom: Laat ons 'met leidzaamheid hopen de loopbaan, •welke ons voorgejleld is, ziende op den overflen Leidsman en Voleinder des geloofs jesus. (Heb. XII;) — De les van petrus: hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook kristus voor ons in het vleesch geleden heeft, ons een voorbeeld nalaatende, opdat gij zijne voet/lappen zoudt navolgen; C' Pet. II: ai.) Om nu het gezegde van joaNNES: Die zegt dat hij in Hem blijft, moet zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft , niet wederom te herhaalen. — Ja, hoe dikwijls wordt 'er gewag gemaakt van zijne lijd' C 5 zaam-

Sluiten