Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 44 )

wijsheid; — dan eerst kunnen wij geraaken tot rust en vreugd: dan eerst erlangen wij den grootften rijkdom; — dan eerst bekomen wij alles, wat geluk kan heeten, in den tijd en in de eeuwigheid! Ik ben het, licht der waereld, is jesus woord: die mij navolgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben (Joh. VIII: ia.)

- Laat 'er nu eens wat zwaarigheid liggen

in die navolging; zulk eene b'iofte kan ze draaglijk en ligt maaken: te meer, daar Hij, die zulks * beloofd heeft, zelf eerst bezit heeft genomen van het geluk, het welk Hij zijnen volgelingen toezegt. Daarom is zijn woord: Zo iemand mij dient, die volge mij, en daar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, (Joh. XI: 2.6.) en, die overwint, ik zal hem geeven met mij te zitten in mijnen troon, gelijk als ik overwonnen heb, en gezeten ben met mijnen Vader in zijnen troon. (Openb. III: ai.)

Ziet! zulk een geluk is 'er beftemd voor hem, die in jesus gelooft, en wandelt, gelijk Hij gewandeld heeft! Ai! volgt dan toch, om uws zelfs wil, dit luisterrijk voorbeeld.

Hebt, gelijk Hij. God boven alles lief! Hij verdient de hulde uwer harten: is Hij niet uw Schepper? beweldaadigt Hij u niet dag aan dag? wordt gij niet uit zijue hand onderhouden? heeft jesus Hem niet aan u bekend gemaakt als uwen Hemelfchen Vader? noemde Hij zijnen Vader ook den uwen niet? en kunt gij dan Hem die kinderlijke liefde.weigeren, die u waarlijk kan gelukkig maaken ?

Betoont uwe liefde in het onderhouden van

Sluiten