Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 )

zijne geboden ; O Joh. V: 3.) daar. in betoonde jesus ook zijne liefde. Laat ieder bevel des Allerhoogften u heilig weezen! Laat u door lief nog leed aftrekken, van de gehoorzaamheid, welke gij Hem verfchuldigazijt, en waarvan gij niet ontflagen kunt worden, zo lang gij zijne fcheplels, zijne kinderen, zijt.

Ziet tegen uwen pligt niet te zwaar op. Leert van jesus , hoe gij op God, op zijne hulp, moogt fen moet vertrouwen Gij kent Hem als Vader, en wat zoudt gij dan llaatscti te rug fchrikken?

Beoogt in al uw doen Gods eer daar gij let op zijnen goeden en behaaglijken wil. Zijt gij geene menfchenbehaagers, maar als dienstknechten van kristus , bedoelers van 's Heeren roem. , •, „ „ .

Was jtsus ijverig in het gebed; zulks is u te meer aanteprijzen, naar maate gij zwakker zijt en hulp behoeft.

Verkeert veel in hetftille eenzaam met uwen God;weest emftig en aanhoudend in het bid den. Welke kracht het gebed bezit, welk voordeel hetzelve aanbrengt, kunt gi] ook van tesus leeren, die altijd moediger uit het ge_: bed opftond. In uwe binnenkamers kunt gij dit het oneeftoordst doen: en ïnftille, heldere, nachten, zullen ook de bezeilen van Gods

grootheid bij u rijzen. Weest ondertus-

Ichen niet nalatig in het openbaar gebed. Neemt geen fpijs zonder eenen zegen van den alleen Goeden te fmeeken ! Maar dat uw gebed altijd hartelijk zij!

Zijt flipte waarneemers van den Godsd||n^-

Sluiten