Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 58 )

maaken ; ten einde zijne grootheid te doen zen. en, ware het mooglijk , te doen naarvoJgen.

j£ Hij, dien ik u, mijne Vrienden! in zijn beltaan als mensch zou poogen te befchrijven, betoonde deeze grootheid vooral in het uitvinden en daarftellen van eenen algemeenen Godsdienst. Gon zijnen Vader erkennende als het grootfte en beste Wezen, en overtuigd van liet belang dat alle menfchen er bij hebben, Him als zodanig te kennen; trachtte Hij hen van Gods beftaan en zijne eigenlchappen , een juist en duidelijk begrip te doen verkrijgen , en hen te leeren wat God eigenlijk is, en wat Hij van ons eischt. Ten einde hier in voornaameli k wel te ilaagen , vindt Hij een ontwerp uit, dat den besten weg tot gemeenfchaplijk geluk uitmaakt; het daariïellen naamelhk , van den algemeenen waaren Godsdienst,en dien eigen last geeft Hij aan zijne Leerlingen: „predikt het Evangelium allen Creatuuren." Ziet daar het bevel, dat Hij hen allen oplegt. Ten einde dit oogmerk te beter te bereiken, geeft Hij de beste kundigheden omtrcnd het beftaan van God , en dat geen, 't welk hij van ,. ons eischt om te gelooven en te doen, aan de hand, te gelijk zo klaar en bevatlijk, dat ze elk, wie hij ook zijn moge, aanftonds in het oog moeten vallen. Door het daarftellen en algemeen maaken van dien Godsdienst, brengt hij, door verftandelijke en zedelijke verbetering, de volken uit hunne barbaarschheid te rug, en bevordert dus de algemeens verlichting der geenen,die tot hier toe in

de

Sluiten