Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 62 )

reld ware,) dankbaar voor het heil dat god aan zijne geliefde ftervelingen bezorgen wHcie,was blijmoedig genegen, om alles op de volkomenfte wijze te volbrengen wat uem ter gehoorzaaming was opgelegd. Hoe zvvaar de jlrijd ook ware, hoe veel het Hem ooki,ostede, Hij deed het alles, en gehoorzaamde volmaakt. Met die allesbezielende lust tot gehoorzaaming zo geheel doordron'r™, Ult J'^e en achting voor zijnen Godlijken Vader ontfproot, gevoelde hij de innigde fniart, als hij de ftervelingen, zo weinig van god kennende , hem zo weinig vereerende en dienende, overal ontmoette; want de goede god kon niet anders alsmishaagen en ongenoegen tegen zulke menJchcn_ hebben, en de ftervelingen lasterden, 01 miskenden het beminnenswaardigfte Wezen ; dit deed hem moeite, ja hier over vloeiden zijne traanen dikwijls, om dat die menlchen, het geen zij niet kenden, verachteden, en dus hun geluk, als het ware, met alle magt wilden tegenwerken Dit alles maakte Hem echter niet moedeloos; Hij ging voort allenzins werkzaam te zijn , ter bevordering van het groote Plan der Voorzienigheid: om het geluk der menfchen, niettegenltaande alle hunne misdaaden , te vestigen; Ichoon dit ten koste van zijn leven °eichieden moest, en dus de allergrootfte opoffering voor Hem uitmaakte; in aanmerking genomen zijnde de trek, die elk mensch natuurlijk heeft om te leeven,en denwreeden dood, dien hij moest ondergaan, ia. Deeze zijne godsdienftige gevoelens waren

Sluiten