Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 66 )

maakt gelukkig , verlicht, en eensgezind zoude wezen?

15. Deeze gevoelens nu, zo fchoon, zo gewigtig, en den inftelier des Christendoms zo volkomen waardig, bewoonden , op'de volmaakfte wijze, ten allen tijde, zijn hart. Geene de minde verwrikking zijner deugdzaame neigingen , geene verzwakking der edele Godsdienstgevoelens, had immer, zelfs niet in de geringlte maate, bij hem. plaats. Altoos dezelfde, altoos even zeerdoordrongenmetde gedachten aan zijnen Godlijken Vader, aan het algemeen geluk der fchepfelen, was het zijne groote, zijne altoosduurende werkzaamheid , hier toe de beste wegen in te liaan ; dan deeze Godsdienst was geheel vrij van alle gemaaktheid; wanneer zulks niet te pas kwam, of als de gelegenheid zulks niet veroorloofde, zweeg Hij hier van itil; geheel overtuigd , dat eene vertooning van Godsdienst, daar, waar dezelve niet te pas komt, die geveinsdheid aanduidt, van dewelke Hij zich de alleronverzoenlijküe vijand betoonde, en waar voor Hij zijne Volgelingen geduurig waarfchuuwde, ook in de voorbeelden der zulken, welken, de Pharizeën (*j naarvolgende, met een gemaakten zweem van vroomheid de

men-

C) Men vindt van deeze menfchen veel in de Heilige Schrift gemeld ; zij maakten , onder de Jooden, eenen bijzonderen Godsdiensiigen aanhang uit, en wieiden,door den Verlosfer, om hunne geveinsde vroomheid , en om hunne zucht om door menfchen gepiezen te worden, van wegen hunne Godsdienftige gevoelens, zeer afgekeurd en befïrait-.

Sluiten