Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 68 )

volmaakt voorbeeld , de weldaadige uitwerking , die de betrachting zijner lesfen op het menschdom noodzaaklhk hebben moest; en daar ook dit alles Hechts weinig uitwerking doet, weent Hij bloedige traanen over dien onwil, maar geeft echter den moed niet verlooren; met de ftandvastigfte bedaardheid en het taaist geduld , vervolgt Hij zijn doel , nietregcntlaande alle beletfelen, tot aan zijnen dood.

17. Uk dit zelfde beginfel, naamlijk het eenvouwig geloof aan god , en de nederige gezindheid om Hem in waarheid te dienen, ontfproot, insgelijks, die gezette afkeer voor allen, welken zich verbeekleden heiliger te zijn dan hunne medemenfchen. De nederigheid, die den ander uitneemender dan zich zelven acht , die ons zo geheel doet gevoelen dat men alles ontvangen heeft, — dat men veel meer zijn kon dan men indedaad is ; die deugd is zo redelijk, en zo overeenkomftig met' de denkwijze des nederigen Verlosfers, dat het onmogelijk ware, dat hoogmoed iets anders dan afkeer bij Hem verwekken konde ; — zelf itrookte 'de nederigheid en het wantrouwen aan zich zelven, zo geheel met den aart der leere van jesus , dat Hij dezulken voor zijn waardigfte Volgelingen hield, die het nederigfte waren. Hoogmoed en zelfverheffing, befchouwde Hij als de verderflijkfle tegenftand tegen zijne leer, die zo geheel en al ootmoed ademt. Hier van daan die algemeene welwillenheid jegens alle menfchen, zo dat Hij, bij den gezetften afkeer tegen de ondeugd, de menfchen zelf daarom

niet

Sluiten