Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «9 )

■niet haatte, maar hen met liefde vermaande. Tot haar, die de Wet had overtreden in •echtbreuk, zegt Hij enkel: „ gaa nu voorts „ heen, en zondig niet meer." Na dat Hij, door de treftendde les, deeze naamlijk: „die „ van ulieden zonder zonde is, werpe den „ eerden deen op haar," hen, die deeze vrouwe ter drafoefening uitbragten, aan hunne eigene nietswaardigheid herinnerd, en tot. de diepde nederigheid, op .de treffendflë wijze, vermaand had. Jesus, de zachtmoedige jesus , beminde de menfchen tederlijk ; ook dezulken, die gezondigd hadden; weetende, dat zijn Vader hem gezonden had, om zondaaren tot bekeering te roepen, en de onreinden te leiden op den weg des levens.

18. Eindelijk was zijne Godsdiendige gezindheid ten uiterde verdraagzaam omtrend hen , die anders dachten als Hij. Hij wist zo geheel hoe zwak de menfchelijke natuur was, hoe ligt zij tot buitenfpoorigheden overflaat; kon Hij dan onverdraagzaam weezen ? neen: Hij behandelde hun met liefde, ook de zulken, welke openbaar zijne leer tegendonden. Hij poogde hen door zachtheid te gewinnen en veroordeelde niemand; weeten le dat de driften, in een oogenblik dat zij niet beteugeld zijn, onverwagt losbardende, de fchadelijkde invloeden op ons hart en verdand beiden kunnen hebben ; zulken zelfs, waar voor wij in bedaarder oogenblikken zouden Adderen: met één woord , Hij zocht zijne medemenfchen door zachtheid te overtuigen , van het belang, dat zij hadden bij dien Godsdienst, welken hij hen aanwees.

E 3 Door,

Sluiten