Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ?3 j

dit heil, deeze pligt ftond bij hem op eenen zeer hoogen prijs.

26. Ziet daar u den perfoon des verlosfers, jn zijn gedrag, zo omtrendGod als zijne medemenfchen afgefchilderd. Dat Hij de pligt van werkzaamheid, die deugd, welke men zich zelf, en de Maatfchappij verfchuldigd is,op de volk 0 mende wijze waarnam, zal, denk ik, na het geen boven gezegd is, geene aanwijzing behoeven; de vlijt, waar mede Hij zich op het geluk der menfchen toelegde, de verhevene inzichten- van dit vlijtbetoon, en het verlangen, om dit op de beste wijze te doen , tekenen dit genoeg.

27. Maar laat ons nu nog een oog flaan op eenen anderen pligt, welken men zich zelven verfchuldigd is, en die zulke heilzaame gevolgen heeft:dit is maatigheid; eene deugd zo weldaadig als betaamenlijk in de menfcheJijke Maatfchappij; ook deeze wierd door den Heiland op de beste wijze uitgeoefend. Altoos bedaard; zelf in het vrolijkde gewoel, zedig en ingetogen , bleef Hij zich zelven , ten allen tijde,volkomen gelijk,fchoon geen Vijand zijnde van eene betaamenlijke vrolijkheid , en een maatig gebruik van fpijs en drank; ook niet van die bijeënkomdeir, welken door onderlinge blijdfchap de genoegens des levens vermeerderen, en door het genieten derzelven , nieuwe krachten tot den arbeid Ichenken. Daar men Hem ter maaltijd verzocht , zat of lag Hij, naar de gewoonte van dien tijd aan, echter deed hij in alle geneugten des levens blijken, dat zijn hart waakzaam was , ook te midden der zinlijke genoegens»

Sluiten