Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 94 )

er de zëdéhjke verbetering van zoekt te bevorderen, en de eensgezindheid en liefde, die 'er maar al te veel uit verbannen is. doof zijn Voorbeeld weder zoekt te verfpre;dcn; en dit alles zonder eenigen zweem van zclfzoekenheid. — Hij, die eigenbaatig, onrustig en partijdig is, is nooit in Haat zijn Vaderland recht te beminnen, hoe zeer Hii het ook moge voorgeeven; en hij veracht de les van Zijnen grooten meester, die het Hem echter' zo zeer betaamde te volgen.

46 Onze ouders, bloedverwanten en vrienden te' beminnen, behoort, eindelijk, onder die pligten, welken wij boven in her beftaan des Verlosfers, ons allen ter navolging opgaven , en hier nog eens herhaalen. Elk ziet de liefde, die Hij hen allen betoonde (zie §24 en 25) en ook dit behooren wij, we wij ook zijn mogen, in den volden zin , (immers zo Veel onze onvolmaaktheid toelaat) te betrachten. Wij zijn alles aan onze ouders verfchuldigd , en het voorbeeld onzes Verlosfers,bindt deeze banden nog veel vaster: terwijl' het zelve ons ook ten allernaauwfte aan onze vrinden verbindt.

47. Eindelijk fpoort het ons allen aan, om' de werkzaame vlijt te betrachten, ten einde ons zelven en anderen tot nut te weezen, en de fchadelijke luiheid te vlieden, welke dé waardigheid der menlchen zo zeer onteert; — maatig te zijn, daar een onmaatige verdient onzinnig geheeten te worden, omdat Hij' zich zelven ongelukkig en nutteloos voor anderen maakt; —de vermogens, welken de goede god ons fchonk, op de best mogelijke

wij»

Sluiten