Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C io )

is althands zulk een boek; daar kunt gij niet nan twijfelfin gij hebt den Christelijken Godsdienst beleden, en houdt u bij de Christenen ; daarom mag ik immers van u allen vooronderftellen, dat dit bij u geen bewijs benoett. Indien iemand uwer, intusfchen, hier nog aan twijfelen mogt, dien bid ik ernlng, dat hij toch indenke, hoe zeer hij zekerheid noodig heeft, nope:is dit gewigtig ituk. Het is meer dan tijd , dat hij nader onderzoek doe ; deeze verhandeling is niet gelchikt, ten betooge der hooger waarde van onzen Bijbel, hoe gemaklijk anders dit betoog ook weezen zou. Hij geeve zijne twijfelingen vrijmoedig op aan zijnen leeraar of eenig ander kundig vriend, en zo het hem 'om waarheid te doen is, houde ik mij verzekerd, dat hij fpoedig overtuigd zal zijn. Voor zo iemand is het geduurig leezen en overweegen van den Bijbel toch ook zeer" noodzaakhjk men moet eene zaak grondig kennen , eer men die verwerpt, en vooral eene zaak van dat gewigt, welke door zo veele braave en verftandige menfchen voor eene ontwijfelbaare waarheid gehouden wordt. Men zegge niet rook veele braave en verftandige menichen doen het tegendeel; want dit zij eens zo des te noodzaaklijker wordt dan een grondig onderzoek, wij moeten toch uit onze eigene oogen zien.

Het zou zeer ongelukkig zijn, mijne waarde Vrienden ! bijaldien de inhoud van dit boek uw begrip te boven ginge ; indien het gemeen menfchenverftand den zin daar van met vatten konde; maar daar toe veel beleezen-

heü

Sluiten