Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20 )

nu, wat ik u zal kunnen zeggen, dat uwe vlijtige oefening in den Bijbel nuttiger voor u maaken kan. Zij, die het minst van allen in den Bijbel leezen, zijn daar natuurlijk alleronkundigst in; doch het is indedaad toch ook waar, 'er zijn veele menfchen, die dit Boek wel degelijk en vlijtig leezen, en die evenwel daar zeer weinig uit kunnen navertellen, om dat zij zeer weinig verftaan van het geene zij leezen, en bijna niets onthouden. De zulken onder u, die hier ook voor zich zeiven zo zeer geen onderricht behoeven, zullen dit toch aan anderen gaarne gunnen, en ook mogelijk nog het een en ander aantreffen, dat ook hun van nut is, al leerde het iemand ook maar, hoe hij zijnen mingeöefenden buurman, of vriend, in het vriendlijke in het Bijbel leezen onderrichten kan, wat hij hem raaden moet. Ik heb eene gedurige gelegenheid, om met menfchen uit den minvermogenden Burgerftand, over den Godsdienst en den Bijbel te fpreeken, en zie daar door bijna dagelijks, hoe weinig, en hoe verkeerd de Bijbel begrepen wordt, ook door zulke menfchen, die denzelven dagelijks leezen. Ik vinde geduurig zulke wanbegrippen en verwarde denkbeelden, dat ik verbaasd ftaa, hoe de Bijbel toch zo kan miskend worden: zo menige duidelijke tekst,zo menige roerende belangrijke plaats, die men zeggen zou , dat een ieder oogenblik treffen moest, was voor veelen,die ik ontmoette, en den Bijbel naarftfg leezen, om zo te fpreken, ongehoord en nieuw. Dit heb ik zelfs omtrent zeer beken-

Sluiten