Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

ïeezefi van den Bijbel zijne geldzucht invloed gaf', en door dezelve bedroogen, uit de fclioone gelijkenis van jesus over de talenten, en uit zijn woord tot den luiè'n dienst-1 knecht; Gij hadt mijn geld den wis/daar-en kunnen geeven, dan had ik het met woeker kunnen te rug eifchen, afleidde i dat hij niemand geld zonder interest leenen mogt. Misfchien bedriegen ons niet zelden onze hartstogten bij het leezen van den Bijbel, van tijd tot tijd, even zeer: hier tegen moeten wij zorgvuldig waaken. Het moet ten opzichte der geloofsen zedenleer bij ons zijn, als wij den Bijbel leezen: Spreek heer! uw dienstknecht hoort! op dat wij onzen wil naar den zijnen leeren regelen en verbeteren.

'Er zijn indedaad algemeene hulpmiddelen, ook voor den minvermogenden burger, uis hunnen aart ter vermeerdering van Bijbelkennis zeer gefchikt,in welken nog wel veel verbeterd kan worden; doch die nu zelve, zo als zij zijn, met meerder nut konden gebruikt worden; en het fmart mij, dat ik dezelve , daar zij zo Hecht gebruikt worden * onder de bronnen der onkunde in den Bijbel eene plaats moet geeven. Het misbruik is het, intusfchen, alleen, dat dezelve naadeelig maakt.

Reeds vroeg maakt men in de fchoolen kennis met den Bijbel,leert dien leezen, en ontvangt in denzelven ten minften eenig onderricht: dan dit onderwijs is , vrees ik, in de meefte fchoolen van dien aart,dat het beter zou zijn, indien het wierde afgefchaft; ja fommige Schoolmeesters zou ik volftrekt verbieden, G 3 öo^t

Sluiten