Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 )

sïïel , daar na ezra en nehemia en de boeken der macchabeen. Ziet daar het hiftorisch gedeelte van het Oude Testament. job kunt gij ook leezen, dit is een zeer oud dichtmaatig leerboek; het begin en het (lot is hiftorisch, en kan door u zeer gemaklijk begrepen jworden: gij zult wel niet alles, maar toch zeer veel fchoons in de gefprekken van hem en zijne vrienden, en v^n god zelve, begrijpen. De psalmen zijn ook zeer nuttig; hier en daar vooral zult gij liederen vinden , die gij genoeg begrijpt: de berijmde psalmen, zo zij goed aijn, gelijk velen uwer hebben,maaken den zin ook hier en daar duidelijker. De spreuken zijn korte lesfen, hier en daar zeer aardig, als raadfelen; gij moet die ook leezen; doch geen hoofdftuk aan een; maar zo telkens eenige lesfen, en die onthouden; ook over moeie• lijke fpreuken eens nadenken, 'er een verftandig vriend over vraagen ; dit zal uw verftand fcherpen, u veel leeren en zeer nuttig zijn. Ook kunt gij veel uit den prediker verftaan, ook het boek der wijsheid en jesus sirach , zo gij die in uwen Bijbel hebt; ik lees die met veel nut. Maar het hooghlied moet geen eenvouwige leezen.

De fchriften der Propheeten zijn nu nog overig: daaromtrent geldt bijna het geene ik nopens de brieven der Apostelen gezegd heb ; kennis der historifche boeken zal u zeer veel helpen, en gij zult veel begrijpen: evenwel alles niet ; hier en daar vindt gij iets, u reeds uit de gefchiedenisfen bekend; het groptfte gedeelte , intusfchen, zijn beiïraf

fin*

Sluiten