Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

woorden geene denkbeelden hechten, terftond denken wij aan heel iets anders. Duidelijk wordt 'er aandacht gevorderd. om ook het eenvouwigfte te begrijpen, even als het openen van ons oog om iets te zien. Gij moet dan uwe aandacht eerst en vooral vestigen, bepaalen; uw oogmerk moet nu zijn, te verftaan het geen gij leest; de overweeging van het groot gewigt van den Bijbel, het nut daar van, het noodzaaklijke voor u van de Bijbelkennis is, hier toe een krachtig middel; en zijt gij maar eens goed aan den gang, het belangrijke der ver: haaien zal uwe aandacht gaande houden. Gij moet 'er u op toeleggen om de aandacht te bewaaren. Uitwendige dingen, die gij ziet of hoort, trekken uwe aandacht af; zo veel mogelijk moet gij die van u verwijderen, en ter uwer leering den Bijbel in ftilte en in eenzaamheid leezen; althands u trachten te gewennen, om als dan niet te zien of te hooren, het geen 'er rondom u voorvalt. Gij denkt misfchien, dat dit onmogelijk is; maar ik verzeker u, dat ik het grootfte deel van dit boekjen voor u heb opgefteld, terwijl mijne kinderen rondom mij fpeelen, en onder menigvuldige gefprekken al dikwils, die mij flechts nu en dan, en maar weinig aftrekken : doch kunt. gij, zoekt dan eenzaamheid, dit is altijd en vooral in den aanvang het beste. Doch al zien of hooren wij niets, door allerlei gedachten, die onze verbeeldingskracht ons ingeeft, wordt de aandacht verhinderd; zoekt daar vooral dan voor te zorgen; hebt het ernftigst voorneemen,

Sluiten