Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5i )

tel leert; hoe aandachtig zoudt gij dan leizen en zeer veel meer geduurig al begr pen. Lieve vrienden! ziet toch telkens. Waar toe gij het geleezene gebruiken kunt; leert ten minften dagelijks ééne les onthouden, en poogt die iederen dag te beoefenen, die vergeet gij zeker nimmer. Kondt gij daar toe iederen morgen, eer gij uw werk begint, eenigen tijd in den Bijbel leezen; dit is gewis in allen opzichte d'e gefchiktfte tijd; doch misfchien fchikt dit altijd bij veelen niet: neemt het dan" waar. dan, en wanneer gij kunt Ik weet, gij zult" uook bij deezen raad zeer wel bevinden.

Ziet nu toch niet op, bid ik u, tegen deeze Bijbeloefening; herinnert u wat ik u te vooren zeide,gij kunt kundig worden in den Bijbel, en het is voor u zo belangrijk en zo noodig. Ik heb voldaan aan mijne beloften, u, zo veel ik kon, den weg gewezen: nog iets is 'er voor mij over: ik zal beproeven, of ik ook den meer vermogenden en meer geöefenden menfchenvriend leeren kan, iets voor u te doen, om u in deezen nog meer voorte lichten en te helpen.

Maar nog eens, mijne lieve vrienden! zo gij zeiven niet alle pcogingen aanwend, is dit alles te vergeefs; men kan u beklaagen; maar niets voor u uitrichten. Laat u dan toch raaden, en gunt de Maatfchapij: tot nut van het Algemeen, gunt iederen menfchenvriend , gunt u zeiven deeze vreugd ! ü! de Bijbel is zo nuttig; hij, die den Bijbel verltaat en beoefent , is zo braaf; en braafheid maakt ons zo beminnelijk en zo vergenoegd en vroD a lijk;

Sluiten