Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 58 )

en waarlijk het is ongeraaden, dat men in een ot ander van uwe Departementen de gelegenheid verzuime, om hier of daar eenen leeraar van den godsdienst, of eenen ichoolmeester aan te zoeken. Ik weet het zeker, veelen hebben maar weinig aanzoek noodig; veelen wagten maar naar een' of anderen voorganger uit hunne orde. — Sommigen zouden waarfchijnlijk zichzelven aanbieden, zo zij met (ten onrechte, dit vertrouw ik) vreesden, dat mes hen ,deballotteeren) afwijzen zou. En al dacht men al eens van deezen of gcenen leeraar of fchoolmeester, dat hij niet zeer veel voor de Maatfchappij zou werken, hoe veel had men toch gewonnen, daar men toch alzo verzekerd zou weezen, dat hij althands nergens zou tegenwerken.

Het geen gij ten nutte van het algemeen laat drukken, geachte Maatfchappij! komt gewis in veele handen ; maar het blijft toch nog aan duizenden onbekend : ik wenschte wel, dat uwe Leden niet maar uwe fchriften aanprezen, — ter leen gaven, of ook wel ten ge 1 chenke aan enkelden uitdeelden: m aar dat ieder Uwer Leden dit doen kon aan allen dezulken, die hij wist, dat dezelven zouden leezen: doch voor wien het koopen van die werkjens, hoe weinig zij ook mogen kosten , toch bezwaarend is. Het (preekt van zelve, niet die allen aan elk en een iegelijk onvermogenden eveneens; maar dit eens aan deezen, dat wederom aan eenen anderen , wien hij dit bijzonder nuttig oordeelde. Als ieder Lid zich eens verbond , van ieder ftukjen zes of maar vier exemplaren tegen boekverkoopers prijs) tot dat einde over

te

Sluiten