Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6i )

zijn f>> Ga gij voort, gelijk gij begonnen hebt, en gij zult ook ter vermeerdeung van Bijbelkennis zeer veel goeds lHchten; en eenmaal zal uw loon toch groot zijn. Hij, die geen enkelen droppel water onbeloond laat, ziet uw oogmerk en alle uwe poogingen ; gij kunt op zi nen zegen hopen.

De liihei-overzetting van Profr. van hamelsveld is indedaad eenvouwig, en wie zou ontkennen dat het wel te wenfehen ware , dat een aantal menfchen uit den minvermogenden Burgerftand zich dezelve konden aanfehaffen; al is het dan ook, dat men zich met alle zijne uitleggingen, en hier en daar ook met de overzetting zelve met vereeni en kan. Ik voor mij althands geloof, dat deeze overzetting den gemeenen man den Bijbel aangenaamer dan gewoonlijk en met meer nut zou doen leezen. Toen het Nieuwe Testament ten einde was , dacht deze geleerde JVlan aaneen plan van infehrijving, en hoopte op de onderfteuning van waare menfchen- en

gods-

O) Na dat ik deeze verhandeling reeds ter overfchrijving had verzonden, zie ik, dat door eene prijsvraag, opgegeeven tegens 1798, volgends mijn plan , reeds aan deezen mijnen wensch voldaan is, behelzende: Een mdruklijk betoog, dat ongodsdienstigheid de bron zij van tijdelijk en eeuwig ongeluk : Gods. dienstigheid, integendeel,de bron van tijdelijk en eeuwig geluk; beiden voorge/ield en aangedrongen naar de vatbaarheid van mingeöefenden, in een aantal treffende tafereelen, ontleend zo uit de gejcliiedenis, als uit de da. gelijkjche ervaaring. Waarop ik eene voldoende ver. handeling, verlangend, te gemoet zie.

Sluiten