Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 87 )

Burger veel waare verlichting en verbetering hoopen.

De Maatfchappij: tot nut van H Algemeen, zelve, beöordeele en beflisfe of deeze mijn voorflag dienen kan tot haar heilzaam doe!; en of het haar geraaden zij, poogingen aan te wenden , dat zulk een gefchrift vervaardigd worde voor den minvermogenden : ik heb aan haar nog een enkel woord, en dan zal ik mijne taak, naar vermogen, hebben afgewerkt.

Ik zou het zeer nuttig oordeelen, dat de Leeraar van den Godsdienst, al was het ook maar eenmaal 's jaars , de vlijt van zulke kinderen , die zich naarftig in de Bijbelgefchiedenis oefenen en boven anderen hadden uitgemunt , aanmoedigen en beloonen kon , door kleine gefchenken , waar toe men dc werkjens deezer Maatfchappij bij voorkeur kon gebruiken. Na openlijk en eenigzins plegtig in de kerk bewijzen van hunne voorderingen gegeeven te hebben, kon de Leeraar hun deeze eereprljzen, door daar toe bevoegde beoordeelaars, laaten toewijzen. Op de meeste plaatfen zullen meer gegoede kindervrienden deeze kieine onkosten wel gaarne willen goedmaaken. Doch op zeer kleine dorpen, moeten daar de kinderen zo eene aanmoediging misfen ? Zou een nabijgelegen Departement der Maatfchappij hier toe niet iets kunnen bijdraagen V Mogelijk dat, ware het maar eens in gebruik, op alle plaatfen zulks minder noodig werd, en zich toch daar toe ligt een Fondsjen vinden liet. Ik wilde 'er met een woord van fpreeken, al was het F 4 al-

Sluiten