Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zo nog duister bleef in randtekeningen ophelderde, en dit boek , nu leer- en verftaanbaar gemaakt , het algemeen in handen gat; op dat een ieder met eigen oogen zage wat daar in ftond , en alzo tot kennis van deszelfs inhoud kwame. Op deeze wijze toch worden alle hinderpaalen , wélke den gemeenen man fa> van onzen tijd beletten, dit oude, in eene vreemde taal gefchreven, boek zelve met vrugt te leezen , en door dit leezen zo wel tot de' voor hem noodige kennis van deszelfs inhoud te komen, als zijne geleerde tijdgenooten , uit den weg geruimd: — en hem het pad gebaand, om zo veel van de in den Bijbel vervatte wij-heid, als hij immer door de mededeelzaamheid z jner kundiger broederen had kunnen verkrijgen uit de bron zelve te haaien; -want de H; Schriften zijn oorl'pronghjk niet opgefteld voor beden van een befchaafd verftand en groote geleerdneid flechts, maar voor het algemeen. Gij gevoelt te duidelijk , wat het zij te werken, tot Nut van 't Algemeen, dan dat gij dit oogmerk des al^emeenen Vaders, in het laaten opftellen van fchriften, voor allerlei ftanden van menlchen in het gemeen nuttig,en van eenen hoogst belangrijken inhoud, zoudt kunnen nrskennen. Anders, zou ik mij, ter nadere ftaving van mijn zeggen, beroepen kunnen, op de in dezelve heerfchende wijze van voordragt, en ook veele plaatfen uit deeze fchriften zelve kunnen aanvoeren , welke dit uogmerk duid ijk te kennen geeven: zo wijst, bh vooroeelcl, tesus zijne tijdgenooten naar mos es en de Profeeten, als waar zij het alles afdoende

Sluiten