Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 109 )

Vader wet dat gij deeze dingen behoeft; maar zoekt het rijk Gods, en alle deeze dingen zullen ti toegeworpen worden : verkoopt het geen rij hebt, en geeft aÜmocsfen; werkt niet om de fpijze die vergaat, maar om de ft*J' d" blijft in het eeuwige leven." (Luc. VI: *o. Xil. 20 Toh. VI.) of: „ Wit befluiten dan dat de mensch door het geloof gerechtvaardigd w >dt, zonder de werken der wet: ziet gij- dan nu dat de mensch uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit het geloof. (Rom. 111: a8. Tacob. II: 24.) of: „ Alle zielen zij aan de masten over haar gefield onderworpen; want daar en is geene magt dan van God, alzo dat die hem tegen de magl fielt, de ordinantie Gods weder/laat; door het geloof werd moses, toen hij geboren was, drie maanden lang van zijne ouders verborgen, en zij en vreesden het gebod des Koniugs niet; door het geloof heeft moses Ëgijpten verhaten, nie,t vreczende den loom des Konïngsr (Rom. XIII. Hebr, XI. vergeleken Rigt. UI: 1) Doch der voorbeelden zou geen einde zijn. - Lo ik mii niet bedrieg, vertoont zich hier in de Godlijke wijsheid, dat hij tot ons onderwijs eene verzameling van fchriften beftemde, (immers de Heilige Schriften, hoewel door derzelver Schrijvers voor hunne I ïidgenooten eerst vervaardigd, zijn door God ook voor ons beftemd, gelijk ik in 't begtn dezer Verhandeling getracht heb aan te toonen) die, eeduurende veele Eeuwen , door zeer verfchillende perfoonen, met zeer verfchillende oogmerken , op zeer verfchillende plaatfen, aan zeer verfchillende menfchen gefchreven

Sluiten