Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 134 )

boek,met genoegen leezen, als ware het hetzelfde niet: raadpleegt men hunne aanmerkingen 'er bij , men zal zeggen, nu begrijp ik het. Tot een bewijs van het geen ik zeide.

Ziet daar dan den oorfprong van de onverftaanbaarheid des Bijbels! De groote oorzaak , zo als wij gezien hebben , dat de gemeene man , bij zijne algemeene hoogachting en leezing van dit boek, nogthans zo weinig met deszelfs inhoud, bekend is ; het fchort hem aan onze overzetting.

Nu is de vraag : Wat zal men lest doen , o,-« den minvermogenden met den inhoud des Bijbels meer en meer bekend te maaken, van zelf beandwoord !

Men moet eene betere overzetting

voor hem maaken. —

Overzetting toch, met bijgevoegde ophelderende aanmerkingen , hebben wij gezien , is het eenige bruikbaare middel om het algemeen met den inhoud des Bijbels bekend Te maaken : dus wij niet in bedenken hebben te ftaan, of wij door een ander middel, door een uittrekfel bij voorbeeld, misfchien ook beter ons oogmerk ten opzicht van den Bijbel zouden kunnen bereiken maar genoodzaakt zijn den van ouds gebruikten weg me ie te bewandelen, en door middel van overzetting

te werken. Maar , indien wij door

het zelfde middel , dat ónze voorvaders ge-' bruikten, moeten werken , zo kunnen wij,

om

Sluiten