Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 14= )

gefchikten Bijbel , den arbeid van michaëus , of dien ik , in deeze zaak het eerst had moeten noemen , van van hamelsveld ten grondflag te leggen. Ten grondflag te leggen, of zal ik liever zeggen, over te neemen.?— zeker, in de overzettinge des laatstgenoemden is niet alleen de meerdere kunde deezer Eeuw,ter verbetering van de onnauwkeurigheden der Ouden, gebruikt; maar ook oozetlijk dat groote gebrek voor den gemeenen man in de gemeene overzetting , eene naauwkeurige navolging der taaieigens van den oprfpronglijken tekst, verholpen ; terwijl de Inleidingen en bijgevoegde aanmerkingen voor ongeleerden , eene meer voldoende opheldering geeven dan dé randtekeningen des zogenoemden Staaten Bijpds: en ik zou het hier mede. wel voor eerst, willen doen , indien niet de hooge prijs deezes uitgebreiden werks, het zelve voor den minvermogenden onverkrijgbaar, en alzo onnut maakte. Men zou wel op de gedachte kunnen vallen, om deeze zwaarigheid uit den weg te ruimen, door toevlugt te neementot de milJdaadigheid onzer rijke Landgenooten, en een Fonds te (lichten , om dit werk voor eene kleinigheid te kunnen geeven. — Doch hoedanig een Fonds, dat toereikend zou zijn, om zodanig een werk voor 4 a 5 guldens aan zo veele minvermogenden te kunnen verkoopen ! Men rekene de twee millioenen Inwooners van ons land op 500,000 huisgezinnen, en (lelie een vierde van deezen, of flechts 100,000 huishoudingen, onder de geenen , aan welke men dit werk voor ƒ5-:-: zou moeten verkoopen , dan zou

men

Sluiten