Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 154 )

een van deeze twee gevallen, de (temmen (laken , zo zal, in het eerfte geval, de aanmerking als noodzaaklijk worden aangemerkt, en,in het laatfte geval,de voorgeftelde verandering geen plaats hebben. Voor het overige mag niets eene plaats in de aanmerking krijgen of behouden, het welk men niet eenpaarg, voor, naar alle waarfchijnlijkheid, juist en bondig houdt. Van twee tot twee maanden hervat men de famenkomften,totdat het werk is afgedaan. — Wanneer het eerfte Lid , voor zich, met de aanmerkingen gedaan heeft, zal _ hij beginnen met de ingekomene voorberichten te onderzoeken, en dezelven met twee maanden verzenden aan den tweeden, enz. om, wanneer de laatfte dezelve den bepaalden tijd gehad heeft, nu ook hier (als zijnde als dan de van twee tot twee maanden voortgezette raadpleegingen over de aanmerkingen ten einde gelopen,) met meerderheid te befluiten ; zullende de Commisfie de magt hebben, om het besc gekeurde, uit de overigen te vohinaken, mits met eenpaarigbeid.De billetten derafgekeurde voorberichten zullen ongeopend verbrand worden. — Wanneer het eetfte Lid, voor zich, de ingekomene voorbetichten beoordeeld heeft,zal hij de vasrge(lelJe aanmerkingen, ter opheldering van het Oude Testament, herzien, vooral met dat oogmerk, of in dezelve ook nog, zonder nadeel, eenige bekorting zou kunnen gemaakt worden. Wanneer het tweede Lid, voor zich, de ingekomene voorberichten beoordeeld heeft, zal hij, met dat zelve oog. merk, de aanmerkingen ter opheldering van

het

Sluiten