Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 1° )

Blijkt het uit deeze bedenkingen, dat het armen-wezeiT, in de Maatfchappij, eene zaak van aanbelang, en dus de oplettenheid van elk goed burger volkomen waardig zij; wie zou dan onverfcbillig kunnen zijn, wanneer men hoort klaagen, dat daaromtrent gebreken en misbruiken plaats hebben , die de armenkasfen, niet Hechts in haare nuttige werking verhinderen , maar die edele inltellingen in broeinesten van ondeugd, nadeel en zedeloosheid herfcheppen.

En zou dit niet het geval zijn, waarop de voorgeftelde vraage doelt ?

Reeds langen tijd hoorde men aan alle kanten de eenpaarig opgeheven klagte.dat de armenkasfen zich in eenen deerniswaardigen toeftand bevinden.

Schoon 's lands en ftedelijke kasfen aanmerkelijke fommen verftrekt, fchoon de burgers op veele plaatfen buitengewoone belastingen opgebragthebben,-tot onderfteuning der behoeftigen, zijn de armenkasfen overal bijna uitgeput, met groote fchulden bezwaard; wijl dit bezwaar van dag tot dag toeneemt, wijl ondanks de aanzienlijke fommen, aan de onderfteuning der noodlijdenden befteed, de bitterfte armoede zich hoe langer, zo meêr, aan allen kant vertoont,en de nood geduurigdringender wordt: zou het niet hoog tijd zijn dat ISeêrlands burgers, bier aan met ernst denken, de oorzaaken van dit treurig verfchijnfel op fpooren , en middelen ter herftel beraamen, voor dat nog deiStaat meerder gedrukt en alle redding hooploos worde ? Denkt misfehien iemand, dat omtrent deeze zaak geen onderzoek

noo-

Sluiten