Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O 26 )

men al (tellen, dat dit voor éénsuitvoerlijk, en dus allen onwaardigen de toe.sang tot de armenkas afgefneden ware; hoe kort zou dit van duur, hoe ras weder eenig misbruik ingeflopen zijn ? immers, zo lang luiheid veeier 'hart beheersdit, en deeze zich geens dings i'chaamen , zullen zij poogen , kan het Hechts, zonder arbeid, zich het noodige onderhoud te verfchaffen.

Caf men nog eens toe, dat deeze maatre» gel, der aflhijding , uitvoerbaar ware, zo fchijnt echter , het gevolg meer vreeslijk en verderflijk, dan heilzaam te zullen zi n. Dat men asn menigen fchaamteloozen luiaart, geheel-of ten deele, den genootenen onderftand onthoude; zullen zij daar door, aanflonds, tot het afleggen hunner aangewende luiheid , en het aaneemen van ijver en werkzaamheid, bewogen worden? of zullen zij, daar door, niet veeleer leeren allerleije uitvlugten te zoeken ; zelfs misdaadige , ongeoorloofde middelen bij der hand neemen,ten einde gemaklijk aan de kost te komen?

Het kan zijn, dat ik hier over te zwaarmoedig denke; maar welk goed gevolg zou men zich durven beloovtn, van een dwangmiddel, tot zelfs verzorgen gebezigd, omtrent menfchen, die aan een lui, gemaklijk, leven verflaafd, reeds toonden hoe weinig zij zich fchaamen , ongeoorloofde , fchandeiijke middelen te gebruiken, kunnen zij zich daardoor, . Hechts, op eene gemakujke wiize het nóodige verzorgen; menfchen; dien het meestal aan goede beginfels rangelt, om zich binnen de paaien der eerlijkheid , en beraamlijkheid te houden ? Het duidt geen twijffel, of het pleegt

Sluiten