Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

zou behooren nedertedaalen , op het hoofd van dien verwatenen, die flechts een woord der befchimping, over den bedeelden durfde uitfpreeken. Armen, Weezen , uit publieke fondfen onderhouden , als iiaaven te teekenen, gelijk zulks hier en daar plaats vondt, fcheen ons reeds lang een gebruik , 't welk men eer bij barbaaren , dan bij befchaafde. menfchen zoude moeten zoeken. Eerlijke armoede is even min fchandelijk , als eerlijke rijkdom: maar, met fterke, gezonde ligebaamen, met gaave vermogens, te verfchijnen voor de armbezorgeren, om daar vergoeding te vraagen, voor het geen zij door luiheid verzuimden, of in ledigheid verteerden; zich te willen voeden met de liefdegaaven van anderen, met de milde giften,een gedeelte van het zuur verdiend loon hunner naarlTige medeburgers; — in verfoeijelijke ledigheid te verteeren, het geen voor ongelukkigen , zieken , zwakken, "was beftemd; hunne deerniswaardige , noodlijdende medefchepfelen, het brood als uit den mond te neemen, en dus die elendigen, aan de ijsfelijkfte behoefte gerustelijk bloot te geeven, ziet! zou dit geene verfoeijelijke wandaad zijn ? Zou hij , die zich fchaamteloos daar aan durfde fchuldig maaken,niet aller verachting, verfoeijihg, afgrijzen, ja ik zou bijna zeggen, ftraf, verdiend hebben? Wijl het onwaardige van zulk een gedrag elkeen van zelfs moet in de oogen ftraalen; 6! dat dan ieder minvermogende eene edele eerzucht in zijnen boezem voede, en hij zal nimmer zijn eere waagen, door ontijdig onderfland bij de armenkas te zoeken; nier, dan uit nooddwang, C toe-

Sluiten