Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 )

den te verbeeteren; zijne huishouding in bebehoorlijke orde te houden; zijne kinderen tot goede, braave, vlijtige burgers op te kweeken, en langs deeze en dergelijke wegen lof en eere bij alie braave menfchen te behaalen.

Voorwaar, kon men het zo ver brengen, dat ijver en edele eerzucht, in der minvermogenden boezem leefde, men mogt daar van alles goeds verwagten; eigen werkzaamheid en eerzucht elkandren onderlteunende, zouden luiheid en fchaamteloosheid , ftraks van zelfs vernietigen, en de armenkasfen van zulke bezwaaren nu en altoos bevrijden.

Het onderhoud der noodlijdenden zou gemaklijk en aangenaam worden gevonden ; de ftaat zou met meerdre ijverige , nuttige erbeidslieden worden voorzien ; voor het volgende gedacht zou uitneemend gezorgd, en ook tegen zedeloosheid, bedrieeerijen , roof en dieverij, het beste behoedmiddel worden dadrgedeld; ja de welstand en voorfpoed des volks vrij veel bevorderd zijn.

Dat ijver en eerzucht , indedaad , zeer veel vermogen, kan ons niet onbekend zijn, zo wijdechts ooit de ondervinding raadpleegden. Onder de klasfe der minvermogenden vindt men nog zeer veele edele wezens, die door onvermoeiden vlijt, en een zeer zuinige leefwijze, zich zelfs nog fteeds voededen , hoe zeer het menig een onbegrijpelijk voorkwam; die, derhalven, de hoogde eere en achting verdienen. Een allermerkwaardigts voorbeeld daar van, vindt men in het eerflc deel der Bijdragen tot mensehlijk geluk bl. 104 enzv. welks leezing wij ten derkften aanprijzen.

Is dan, om het befluit deezer aanmerkinC a gen

Sluiten